POLITYKA PRYWATNOŚCI

STRONY INTERNETOWEJ WWW.INFRAPOLSKA.PL

1. Dla Właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowychUżytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada on ogrom starań, abyUżytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakciekorzystania ze strony internetowej.

2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna,nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,korzystająca z usług elektronicznych, dostępnych w ramach strony internetowej.

3. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danychosobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązkiadministratora tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies.

4. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązaniaorganizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danychosobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest INFRAPOLSKA Sp. z o. o. z siedzibą przy:Ul. Towarowej 28, 00-839 w Warszawie, wpisany do rejestru przedsiębiorcówprowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego w Warszawie, WydziałXlll Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000917270, NIP: 5272968474 (zwany dalej:„Właściciel“).

II. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:
       W celu prawidłowego wykonywania umów kupna – sprzedaży nieruchomości

2. Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacjio nowościach i promocjach, co spowoduje, że administrator będzie równieżprzetwarzać dane osobowe, w celu przesyłania Użytkownikowi informacjihandlowych, dotyczących m.in. nowych produktów lub usług, promocji czy wyprzedaży.

3. Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełnienia prawnychobowiązków, ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań,w interesie publicznym m.in. do wykonywania zadań, związanychz bezpieczeństwem i obronnością lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej.

4. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingubezpośredniego produktów, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochronyprzed roszczeniami Użytkownika lub osoby trzeciej, jak również marketingu usługi produktów podmiotów trzecich lub marketingu własnego, niebędącegomarketingiem bezpośrednim.

III. RODZAJ DANYCH

1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jestniezbędne do:a. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:- data urodzenia;

IV. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami RozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danychosobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniadyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119,4.5.2016, p. 1–88, dalej zwane: „rozporządzenie RODO“.

2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniuzgody Użytkownika.3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowiciedobrowolne.

V. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI

1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od administratora informacjio zakresie przetwarzania danych osobowych.

2. Użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowaniaswoich danych osobowych.

3. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jegodanych osobowych, bez podawania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danychmoże dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania np.wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych bądź dotyczyćwszystkich celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody co do wszystkich celówprzetwarzania spowoduje, że konto Użytkownika zostanie usunięte ze stronyinternetowej, wraz ze wszystkimi wcześniej przetwarzanymi przez administratoradanymi osobowymi Użytkownika. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonaneczynności.

4. Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, abyadministrator usunął Jego dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie nadotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza jednoczesne usunięciekonta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej poryprzez administratora danymi osobowymi.

5. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniudanych osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przezadministratora danych osobowych Użytkownika, jak również jedyniew ograniczonym zakresie np. co do przetwarzania danych w konkretnie wskazanymcelu. Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Wniesieniesprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymii przetwarzanymi do tej pory, przez administratora, danymi osobowymi.

6. Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czyto przez określony czas, czy też bez ograniczenia czasowego, ale w określonymzakresie, co administrator będzie obowiązany spełnić. Żądanie to nie wpłynie nadotychczas dokonane czynności.

7. Użytkownik może zażądać, aby administrator przekazał innemu podmiotowi,przetwarzane dane osobowe Użytkownika. Powinien w tym celu napisać prośbę doadministratora, wskazując, jakiemu podmiotowi (nazwa, adres) należy przekazaćdane osobowe Użytkownika oraz jakie konkretnie dane Użytkownik życzy sobie,żeby administrator przekazał. Po potwierdzeniu przez Użytkownika swojegożyczenia, administrator przekaże, w formie elektronicznej, wskazanemupodmiotowi, dane osobowe Użytkownika. Potwierdzenie przez Użytkownika żądaniajest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika orazuzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.

8. Administrator informuje Użytkownika o podjętych działaniach, przed upływemmiesiąca od otrzymania jednego z żądań wymienionych w poprzednich punktach.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zasadniczo dane osobowe są przechowywane tylko tak długo, jak to jestkonieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub ustawowych, dla którychzostały one zgromadzone. Dane te zostaną usunięte natychmiast, gdy ichprzechowywanie nie będzie konieczne, w celach dowodowych, zgodnie z prawemcywilnym lub w związku z ustawowym obowiązkiem przechowywania danych.

2. Informacje, dotyczące umowy, przechowuje się w celach dowodowych, przezokres trzech lat, począwszy od końca roku, w którym zakończono relacje handlowez Użytkownikiem. Usunięcie danych nastąpi po upływie ustawowego terminuprzedawnienia dochodzenia roszczeń umownych.

3. Ponadto, administrator może zachować informacje archiwalne, dotyczącezawartych transakcji, gdyż ich przechowywanie jest związane z przysługującymiUżytkownikowi roszczeniami np. z tytułu rękojmi.

4. Jeśli żadna umowa nie została zawarta, między Użytkownikiem i Właścicielem,dane osobowe Użytkownika są przechowywane do czasu usunięcia kontaUżytkownika na stronie internetowej. Usunięcie konta może nastąpić w wynikuwysunięcia żądania przez Użytkownika, wycofania zgody na przetwarzanie danychosobowych, bądź też zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania tych danych.

VII. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM

1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotomwspółpracującym z administratorem, w zakresie niezbędnym dla realizacjitransakcji np. w celu przygotowania zamówionego towaru oraz dostarczaniaprzesyłek lub przekazywania informacji handlowych, pochodzących odadministratora (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę naotrzymywanie informacji handlowych).

2. Poza celami, wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osoboweUżytkowników, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, aniprzekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowychtych osób trzecich.

3. Dane osobowe Użytkowników strony internetowej nie są przekazywane pozaobszar Unii Europejskiej.

4. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO.

Polityka Cookies

(wersja 1.0 z 10 grudnia 2021 r.)

Szanowni Państwo,

Niniejszastrona internetowa www.infraitalia.it (zwana dalej”Witryną”) jest własnością spółki Infraitalia Srl z siedzibą w ViaPaleocapa, 1, 20121 Mediolan, numer VAT i C.F. 12076390967 i numerrejestracyjny w rejestrze spółek w Mediolanie: n. MI-2638712.

Obecnie strona NIE UŻYWA żadnego rodzaju plików cookie